Regulamin

Z powodu pandemii covid-19 dla tych którzy będą chcieli uniknąć kontaktu z obsługą wprowadzamy możliwość zapłaty całej kwoty za pobyt (wraz z kaucją) przelewem.

REGULAMIN

Dokonywania rezerwacji oraz korzystania z usług noclegowych w obiektach „Zakodomki”

 1. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy regulamin dokonywania rezerwacji oraz korzystania z usług noclegowych w domkach znajdujących się na terenie obiektów „Zakodomki” (dalej jako „Domki”), położonym w Kościelisku (34-511) przy ulicy Nędzy-Kubińca 110 (dalej jako „Obiekt” oraz „Regulamin”) okresla zasady świadczenia usług noclegowych przez właściciela Obiektu (dalej jako „Właściciel”), zasady dokonywania rezerwacji oraz płatności, jak i reguły korzystania z Domku.

 2. Osoba dokonująca rezerwacji Domku (dalej jako „Gość”) ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.

 3. Dane identyfikujące osobę świadczącą usługi noclegowe w Obiekcie:

Anna Bukowska-Tyrała prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ul. Nędzy-Kubińca 110, 34-511, Kościelisko, NIP: 7360012813, zwanym dalej „Właścicielem”.

 1. Goście mogą się kontaktować z Właścicielem:

telefonicznie pod nr:

(+48) 606-104-359

(+48) 720-769-324 lub

droga mailową na adres:

kontakt@zakodomki.pl

www.zakodomki.pl

 1. Warunki rezerwacji oraz płatności
 1. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie. Gość zobowiązany jest do podania podczas rezerwacji poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Dokonując rezerwacji Gość wskazuje długość pobytu określając datę jego rozpoczęcia (dalej jako „Dzień Przyjazdu”), datę zakończenia pobytu (dalej odpowiednio jako „Dzień Wyjazdu” oraz „Pobyt”), jak również określa liczbę osób korzystających z Domku (nie większą niż 8 osób, z zastrzeżeniem lit. C pkt 6 niniejszego Regulaminu, dalej jako „Goście”) oraz podaje inne informacje związane z pobytem.

 2. Po podaniu przez gościa powyższych informacji zostanie wykalkulowana łączna opłata za Pobyt (dalej jako „Cena”). Wszelkie należności na poczet Ceny obliczane są na podstawie stawek wskazanych w znajdującym się na stronie internetowej Obiektu cenniku usług noclegowych w obiekcie „Zakodomki” (dalej jako „Cennik”). W Cenę wliczone są należności podatkowe oraz inne opłaty o charakterze administracyjnym. Cena nie obejmuje kosztów dodatkowych usług świadczonych w Obiekcie uzgodnionych indywidualnie z Właścicielem, zgodnych ze stawkami wskazanymi w Cenniku.

 3. Warunkiem skuteczności rezerwacji Domku jest uiszczenie przez Gościa w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji opłaty na poczet Ceny w kwocie od 20% do 50% Ceny, stanowiącej zadatek w rozumieniu art. 396 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, dalej jako „Zadatek”). W przypadku rezygnacji z korzystania z usług noclegowych w Obiekcie do Dnia Przyjazdu, Właścicielowi będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy i zachowania Zadatku. W przypadku anulowania rezerwacji Gościa przez Właściciela lub nierozpoczęcia świadczenia usług noclegowych na rzecz Gościa w Dniu Przyjazdu Gościowi będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu sumy Zadatku. W razie rozpoczęcia świadczenia usług noclegowych w Obiekcie Zadatek ulega zaliczeniu na poczet Ceny.

 4. W Dniu Przyjazdu Gość ma obowiązek uiszczenia ceny za Pobyt. 

 5. Rezygnacja z korzystania z usług noclegowych w Obiekcie w trakcie Pobytu, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, skutkuje rozwiązaniem Umowy, w związku z czym Właściciel zatrzyma całą uiszczoną przez Gościa Cenę.

 6. W Dniu Przyjazdu Gość zobowiązany jest do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 500 zł (dalej jako „Kaucja”). Kaucja podlega zwrotowi Gościowi niezwłocznie po zakończeniu Pobytu, w części niewykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w wyposażeniu lub wystroju Domku lub innych szkód na mieniu Właściciela znajdującym się na terenie Obiektu, powstałych w trakcie Pobytu Gości. Jeżeli wysokość powstałej szkody przewyższa wysokość Kaucji, Gość zobowiązany jest do Dnia Wyjazdu wyłożyć sumę pieniężną odpowiadającą różnicy tych kwot.

 7. W Dniu Przyjazdu Gość oraz Właściciel spisują umowę potwierdzającą warunki Pobytu, odpowiadającej treści dokonanej rezerwacji, o ile Gość i Właściciel zgodnie nie postanowią inaczej (dalej jako „Umowa”).

 1. Zasady dotyczące Pobytu
 1. Wszyscy Goście mają obowiązek zapoznania się niniejszym z Regulaminem przed rozpoczęciem Pobytu.

 2. Doba zakwaterowania w Domku rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00.

 3. Pobyt rozpoczyna się w Dniu Przyjazdu o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 11:00 w Dniu Wyjazdu. Goście zobowiązani są opuścić Domek w Dniu Wyjazdu najpóźniej do godziny 11:00.

 4. Po zapoznaniu się przez Gości z Regulaminem i po uiszczeniu Ceny Właściciel wyda Gościom klucz do Domku.

 5. Wydanie Gościom Domku w Dniu Przyjazdu oraz jego odbiór w Dniu Wyjazdu następuje w obecności Właściciela lub osoby przez niego wskazanej.

 6. Każdy z Domków jest przeznaczony do użytku przez nie więcej niż 8 osób. Z Domku mogą korzystać wyłącznie Goście wymienieni w Umowie. Możliwość zakwaterowania dodatkowych osób wymaga uzyskania uprzedniej zgody Właściciela, zawarcia stosownego aneksu do Umowy oraz uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem.

 7. Osoby niezakwaterowane mogą przebywać na terenie Obiektu w godzinach od 7:00 do 22:00.

 8. Przebywanie osób niezakwaterowanych na terenie Obiektu po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne zakwaterowanie tych osób. W przypadku korzystania z usług noclegowych w Domku przez osoby niezakwaterowane zgodnie z postanowieniami lit. C pkt 7 Regulaminu, w szczególności w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Gość będzie zobowiązany do zapłacenia opłaty za pobyt powyższych osób w podwójnej kwocie, zgodnie z Cennikiem.

 9. Goście zobowiązani są używać Domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Goście nie mogą dokonywać zmian w wystroju wnętrza Domku. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń Domku i jego otoczenia nie mogą w Dniu Wyjazdu znajdować się w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim Domek był przekazany Gościom w Dniu Przyjazdu.

 10. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania szkód w wyposażeniu, wystroju Domku lub w jakimkolwiek mieniu Właściciela znajdującym się na terenie Obiektu, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej.

 11. W razie ustalenia przez Właściciela podczas odbioru Domku, iż w okresie Pobytu Gości powstały jakiekolwiek szkody w wyposażeniu, wystroju Domku lub w innym mieniu Właściciela znajdującym się na terenie Obiektu, Właściciel oraz Gość sporządzają na tę okoliczność protokół. W razie odmowy podpisania protokołu przez Gościa, Właściciel będzie uprawniony do samodzielnego podpisania protokołu dokonując adnotacji o odmowie podpisania go przez Gościa.

 12. Rezygnacja z korzystania z usług noclegowych w Obiekcie w trakcie Pobytu, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, skutkuje rozwiązaniem Umowy, w związku z czym Właściciel zatrzyma całą uiszczoną przez Gościa Cenę.

 13. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszenia postanowienia Regulaminu, w wyniku którego spowodowana została przez Gości szkoda w wyposażeniu, wystroju Domku lub w jakimkolwiek mieniu Właściciela znajdującym się na terenie Obiektu, Właściciel uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co skutkować będzie jednostronnym skróceniem okresu Pobytu Gości i obowiązkiem niezwłocznego opuszczenia Obiektu przez Gości. W razie skrócenia Pobytu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zapłacona za Pobyt Cena nie podlega zwrotowi.

 14. Gościowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy oraz żądania zwrotu zapłaconej Ceny w sytuacji nieświadczenia przez Właściciela usług noclegowych w Obiekcie na rzecz Gości przez okres dłuższy niż 6 godzin na jedną dobę Pobytu.

 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mające miejsce w trakcie Pobytu niezależne od niego przerwy w dostawach mediów do Obiektu, w szczególności, za przerwy w dostawach energii elektrycznej lub ogrzewania spowodowane czynnikami atmosferycznymi.

 16. Gościowi, jako konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia w terminie 14 od umowy dni zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) w związku z art. 38 pkt 12 tej ustawy.

 17. Gościowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji świadczonych przez Właściciela usług noclegowych w Obiekcie. Reklamację należy złożyć droga elektroniczną na adres kontakt@zakodomki.pl w terminie do 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług noclegowych w Obiekcie. Właściciel ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji Gościa.

 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości znajdujące się w Domkach.

 19. Podczas Pobytu razem z Gośćmi mogą przebywać ich zwierzęta (psy, koty), o ile Gość zaznaczył taką opcję dokonując rezerwacji lub za uprzednią zgodą Właściciela. Zabronione jest przetrzymywanie przez Gości na terenie Obiektu zwierząt bez uzyskania zgody Właściciela. Goście odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez swoje zwierzęta w mieniu Właściciela na Obiekcie. W przypadku powstania jakichkolwiek szkód spowodowanych przez zwierzęta, Właściciel będzie uprawniony do potrącenia z Kaucji kosztów w wysokości odpowiadającej kwocie naprawienia powstałej szkody.

 20. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, jak również zażywania narkotyków lub innych nielegalnych substancji podobnych. Jeżeli Właściciel stwierdzi, że Goście podczas pobytu w Domku złamali powyższy zakaz, Właściciel będzie uprawniony do potrącenia z Kaucji kosztów czyszczenia i odświeżania pomieszczeń Domku.

 21. Goście zobowiązani są do korzystania z Domku w sposób niezakłócający korzystania z Obiektu przez inne osoby, w szczególności zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej. Cisza nocna na terenie Obiektu obowiązuje w godzinach 22:00 – 06:00.

 22. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia Obiektu (huśtawki, itp.) może się odbywać wyłącznie pod nadzorem opiekunów dzieci lub innych osób dorosłych.

 23. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, dbania o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz Domku, podczas całego okresu Pobytu. Z uwagi na drewniane wykończenie Domków w pomieszczeniach Domków obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia (m.in. świeczek, lampek naftowych, zapalniczek).

 24. Goście uprawnieni są do korzystania ze znajdującego się na terenie obiektu zestawu do grilla. Z zestawu do grilla można korzystać w sezonie letnim. Grill może być używany tylko w wyznaczonym przez Właściciela miejscu. Korzystając z grilla Goście zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, w szczególności do niepozostawiania palącego się grilla bez nadzoru. Dopuszcza się palenie w grillu tylko węglem drzewnym.

 25. Z uwagi na utrzymanie czystości w Domkach zalecane jest korzystanie z obuwia domowego.

 26. Właściciel zapewnia Gościom pościel oraz ręczniki. W przypadku wykorzystywania przez Gości pościeli lub ręczników w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, skutkującym ich niezdatnością do użytku, w szczególności w przypadkach wycierania ręcznikami obuwia lub podłogi, Właściciel będzie uprawniony do potrącenia z Kaucji kosztów zakupu nowych ręczników lub pościeli.

 27. Śmieci i inne odpady należy składować w miejscach wskazanych przez Właściciela, znajdujących się poza Domkiem.

 28. Na każdy Domek przypadają dwa miejsca parkingowe wyznaczone przez Właściciela. Goście mogą korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie przypisanych do ich Domku Miejsce parkingowe przynależne do danego Domku może zostać zamienione za zgodą Właściciela. Osoby niezakwaterowane powinny być zgłoszone w celu uzyskania miejsca parkingowego.